د سمندري وختي سایټ انترنټد وخت وختی انټرنیټ - ستاسو د ګوندونو او پیښو لیږدول په داسې حال کې چې په برټنګ یا پورت کې

د سمندري رخصتیو انتقال