د NASSAT سټالیټ انټرنېټ ANATEL جوازانټیل برازیل - اجناسیا نیشنل ډی ټیک کامونیکیکس

ANATEL

اجنډایا نیشنل ډی ټیک کامونیکاکوس (اناتیل) یوه دولتي اداره ده چې په برازیل کې مخابراتو تنظیموي. په دې هیواد کې د مخابراتو پرمختګ ته هڅولو لپاره رامینځته شوی، اداره په خپلواک ډول اداره کیږي او په مالي برخو کې خپلواکه ده. په دې فعالیتونو کې د مخابراتو پورې اړوند ملي پالیسیو پلي کول، د جواز مقرره، د راډیو فریکوسیسی تمرکز او د پیرودونکو حقونو ساتنه شامل دي.